La Federació Salut Mental CV fomenta les empreses socialment responsables

Què s’entén per una empresa socialment responsable?

• Que serveix a la societat amb productes útils i en condicions justes.
• Que crea riquesa de la manera més eficaç possible.
• Que respecta els Drets Humans amb unes condicions de treball dignes que afavoreixen
la seguretat i salut laboral i el desenvolupament humà i professional dels treballadors/as.
• Que procura la continuïtat de l’empresa i si és possible, aconsegueix un creixement
raonable.
• Que respecta el medi ambient.
• Que complisca amb rigor les lleis, reglaments, normes i costums, respectant els
legítims contractes i compromisos adquirits.
• Que procura la distribució equitativa de la riquesa generada
La responsabilitat social empresarial (*RSE) es tracta del rol que té una empresa davant la
societat, i per tant és un model de fer negocis i, com a tal, forma part de la cultura
organitzacional.

Contrari al que molts pensen, ser una empresa responsable amb la societat no implica deixar de ser rendible. No es tracta d’un model de negocis desinteressat; les empreses es creen amb finalitats de lucre.

L’interés de les empreses d’existir a llarg termini (és a dir, de ser econòmicament sostenibles), és el que motiva a moltes empreses a ser socialment responsables. Aquesta responsabilitat social empresarial consisteix a crear un balanç entre el creixement econòmic, el benestar social i l’aprofitament dels recursos naturals.

La gestió empresarial responsable crea un efecte dominó que impacta positivament a la societat, a les empreses i al medi ambient. A això se’l coneix com a triple resultat, que es compon de: recursos humans, medi ambient i rendibilitat (*people, *planet, *profit).

Les empreses com a agents socials que són, juguen un paper molt rellevant en el desenvolupament de la societat en la qual operen. No és casual que les economies més avançades i que ofereixen majors nivells de benestar als seus ciutadans siguen aquelles que compten amb un sector empresarial més dinàmic, modern i amb models de gestió més sostenibles.

Com a federació volem llançar un missatge en aquesta línia i col·laborar en la implementació de clàusules de Responsabilitat Social en tot tipus d'empresa o associació, perquè repercuteix en la societat de la qual formem part, com a element transformador i generador d’oportunitats. No oblidem que aquest tipus d’accions i mesures, porten implícites un canvi en la mirada que col·laborarà en la desestigmatització de diversos col·lectius, entre ells, les persones amb problemes de salut mental.

La responsabilitat social comporta un conjunt de valors sobre el qual ha de construir-se una societat cohesionada i en el qual basar la transició a un sistema econòmic més sostenible. A més, pot contribuir a reduir efectes com la pèrdua de llocs de treball, i a promoure la igualtat efectiva de tracte i d’oportunitats, així com la inclusió social.

Per a assumir plenament la seua responsabilitat social les empreses i la resta d’organitzacions han d’incloure de manera voluntària en la seua estratègia, i en estreta col·laboració amb els grups d’interés, un procés destinat a integrar les preocupacions socials, mediambientals, ètiques i de bon govern, el respecte als drets humans i les preocupacions dels consumidors.

La RSE ha d’augmentar l’eficàcia de les organitzacions en la promoció de la igualtat d’oportunitats i la inclusió social. No pot existir una autèntica política responsable que no s’ocupe prou del vessant social.

La RSE és un element impulsor de la sostenibilitat, de la igualtat d’oportunitats i de cohesió social “La responsabilitat social de l’empresa és, a més del compliment estricte de les obligacions legals vigents, la integració voluntària per part de l’empresa, en el seu govern i gestió, en la seua estratègia, polítiques i procediments, de les preocupacions socials, laborals, ambientals i de respecte als drets humans que sorgeixen de la relació i el diàleg transparents amb els seus grups d’interés, responsabilitzant-se així de les conseqüències i dels impactes que deriven de les seues accions”. Informe de la Subcomissió Parlamentària per a promoure la *RSE

Estàs empreses s’emparen sota la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social. L’objecte d’aquesta llei és promoure i fomentar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana el desenvolupament d'accions i polítiques socialment responsables en les administracions públiques, el seu sector públic instrumental, en les empreses i, en general, en les organitzacions públiques o privades, perquè en el disseny, desenvolupament i posada en marxa de les seues polítiques, plans, programes, projectes i operacions s’assumisquen criteris de sostenibilitat social, ambiental, econòmica, financera i de transparència en la contractació amb condicions generals.

Importància de la incorporació de clàusules socials en les empreses

Les empreses es poden beneficiar de bonificacions en la contractació de persones amb certificat de discapacitat i del suport que els ofereixen els serveis d’inserció laboral (des de l’anàlisi i descripció dels llocs de treball, la selecció de candidats, l’assessorament als supervisors/res encarregats/des, fins a l’acompanyament i seguiment de la inserció) per a garantir la satisfacció tant de l'empresa com del treballador/a.

Per a les empreses les contractacions de persones amb situacions concretes (parades de llarga duració, persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere etc.) proporcionen l’aplicació de mesures que les beneficien fiscal i econòmicament.

Accionar aquestes pràctiques impulsarà la diversitat en les plantilles perquè aquestes siguen un reflex real de la societat en la qual es desenvolupen, garantint en tot cas, el compliment dels drets humans i laborals, mitjançant una política d’igualtat d’oportunitats. Aquestes polítiques permeten a les organitzacions aprofitar els beneficis de la diversitat social i la integració de col·lectius com el de persones amb problemes de salut mental i promouen un mercat laboral cada vegada més global i enriquidor, capaç d’obrir oportunitats d’ocupació que a més contribuïsca a garantir la igualtat retributiva.

És necessari impulsar la inclusió en els plans de prevenció de mesures de promoció de la salut en els centres de treball que afecten a tots els àmbits i nivells de les organitzacions; s’ha de potenciar aquells programes que milloren la salut i el benestar dels emprats/as, així com el clima laboral.

Aquestes accions reverteixen en una major estabilitat econòmica i social, allunyant a les persones amb problemes de salut mental de situacions d’exclusió

La responsabilitat social empresarial incentiva el creixement social i econòmic de les comunitats i les empreses.

Beneficis de ser empresa socialment responsable (Fuente: Waspi.org):

 •  Obtenció d’estímuls fiscals
 • La Responsabilitat Social Corporativa és una estratègia en la qual totes eixim guanyant:
  Empreses, Persones i Societat.
 • Milloren la seua imatge davant els empleats, clients i accionistes
 • Les empreses que mantenen viu el seu Compromís amb la comunitat, es guanyen el respecte de la societat, la qual cosa genera una major confiança i credibilitat. A més, projecta una imatge pública que contribueix a la *sostenibidad econòmica de l’empresa.
 • Es diferencien de la competencia. La clau diferencial és el bé que aporten a la societat.
  La *RSC pot ser el motiu pel qual un client es decidisca per treballar amb empresa/ associació en lloc d’amb la competència directa.
 • Oportunitat de guanyar una nova i duradora base de clients: En incloure a persones amb discapacitat en la teua plantilla, per exemple, pots obrir un segment nou de la població a la qual la teua empresa no havia arribat abans
 • Generen de noves oportunitats de negoci
 • Una bona estratègia de *RSC mantinguda en el temps obrirà les portes de nous segments de mercat, per exemple, clients amb una consciència ètica i administracions públiques.
 • Connecten millor amb el consumidor de nova generación: En 3 anys la població menor de 45 anys aconseguirà el 60% de la població, es tracta d’una generació que valora la tolerància, l’ètica en els negocis i la transparència, molt més que els seus predecessors.
 • Estableixen un model de negoci més sostenible i inculcar valors universals.
 • Atrauen el millor talent al seu equip
 • Col·laborar amb causes socials com la inclusió laboral, millora la reputació de qualsevol empresa.
 • Incrementen la credibilitat: La RSC ajudarà a mostrar amb transparència i claredat l’impacte social que genera l’activitat empresarial, construint credibilitat.
 • Millora el clima laboral: un clima harmònic afavoreix que les persones emprades siguen més productives, la qual cosa condueix a millors nivells de retenció i, per tant, disminuirà els nivells de rotació.
 • Augmenta la lleialtat dels clients (avantatge competitiu): demostrar preocupació pel benestar social repercutirà en un major nivell de lleialtat. Comptar amb clients lleials es converteix en un actiu intangible de gran valor.
 • Reconeixement de la labor de l’empresa per part dels consumidors.

El camí de la responsabilitat és el futur de tota organització. Ser socialment responsable com a empresa, no és ni més ni menys, que fer les coses bé i orientada cap a l’excel·lència

Salut Mental i Ocupabilitat

Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística, en 2017 la taxa d’ocupació de les persones amb trastorn mental va ser del 18%. Continua sent la més baixa entre tots els tipus de discapacitat.
“Continuem sent grup de persones amb la taxa d’ocupació més baixa de tota la discapacitat, per la qual cosa creiem que encara queda molt per fer” explica Nel González Zapico, president de SALUT MENTAL ESPANYA.

Per a afavorir la contractació de persones amb discapacitat, malaltia mental o en risc d’exclusió social, hem de fer referència a la política posada en marxa per a aconseguir que les empreses ordinàries incorporen en les seues plantilles a treballadors procedents de les empreses d’inserció i dels centres especials d’ocupació, utilitzant per a això els recursos disponibles, entre altres, els procedents del Fons Social Europeu.

Les empreses han de pensar en el desenvolupament propi, des de la productivitat i la competitivitat, necessita treballadors capacitats per a dur a terme el treball concret. Des d’aquesta perspectiva es pot contemplar la contractació de persones amb un perfil laboral que s’ajuste a les necessitats del lloc de treball, amb independència de si conviuen amb una diversitat funcional o un problema social.

Treballar normalitza. I treballar en un entorn normalitzat afavoreix la integració social i laboral de les persones amb malaltia mental.

Com poden col·laborar les empreses i associacions en la inclusió social i comunitària de les persones amb problemes de salut mental?

• Valorant a les persones amb salut mental en els processos de selecció propis.
• Afavorint la contractació d’aquestes persones, quan el perfil de la persona s’ajusta a les necessitats de l’empresa.
• Acollint persones amb pràctiques laborals (conveni de pràctiques).
• Contractant a les persones que han realitzat pràctiques laborals de manera
satisfactòria i si l’empresa ha de cobrir un lloc de treball.
• Donar a conéixer l’experiència de l’empresa si ja col·labora.

Quins beneficis obtindria una persona amb problemes de salut mental que formara part de la plantilla d’una Empresa Socialment Responsable?

 • Augment de la seua autoestima.
 • Sentiment de autorealització.
 • Augment en dignitat i qualitat de vida.
 • Idea d’un projecte de vida útil, de col·laboració amb la societat.
 • Estructura i ocupació en la seua vida diària
 • Augmenta la seua capacitat de socialització
 • Augmenta el sentiment d’independència
 • Facilita la seua integració en la comunitat
 • Augmenta la seua independència (econòmica, social etc.)
 • Posa en pràctica les seues habilitats socials
 • Afavoreix un aprenentatge constant
 • Afavoreix una millora cognitiva

Beneficis per a l’empresa/associació *SR de comptar en la seua plantilla amb persones amb
problemes de salut mental.

• Valoració i obstinació en la correcta realització de les seues tasques
• Millora del clima laboral aportant els seus sabers i experiències
• Suport a altres persones que pogueren estar passant per situacions com les que la
persona amb problemes de salut mental ha viscut.
• Pot ser un referent per a altres persones amb problemàtiques anàlogues, que poden
trobar en l’ocupació una font de beneficis i no considerar-se “no aptes” per a treballar.

Desmuntant mites SALUT MENTAL I OCUPACIÓ

MITE: “Les persones amb problemes de salut mental no e treballar”
REALITAT: Moltes persones amb problemes de salut mental treballen, encara que gran part del col·lectiu denuncia discriminació laboral


MITE: “Els problemes de salut mental són sempre irreversibles”
REALITAT: amb el tractament i el tracte adequat les persones amb problemes de salut mental poden recuperar-se plenament.


MITE: “Un problema de salut mental…” és un càstig o culpa de la persona o els familiars”, “és hereditari”, “és contagiós”
REALITAT: Un problema de salut mental es deu a un conjunt de factors biològics, psicològics i socials, i en cap cas culpa de la pròpia persona o de la seua família.


MITE: “Les persones amb problemes de salut mental són violentes”
REALITAT: Els problemes de salut mental no provoquen actituds violentes. En el món hi ha persones bones i persones dolentes, de la mateixa manera hi ha persones amb problemes de salut mental que són bones i unes altres que són dolentes. La maldat no és un problema de salut mental.


MITE: “No es pot ajudar a les persones amb problemes de salut mental”
REALITAT: Els familiars i amistats de la persona amb problemes de salut mental poden donar suport a la seua recuperació i han de formar part del tractament. La societat ha de comprendre i acceptar aquestes malalties com qualsevol altra.


MITE: “Totes les persones amb salut mental són genis o artistes
REALITAT: les persones amb problemes de salut mental, com les de qualsevol altre col·lectiu, no tenen perquè destacar en cap àmbit artístic.

CONTINGUTS SOBRE CLÀUSULES DE RESPONSABILITAT SOCIAL QUE FOMENTEN LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL.

La inclusió de clàusules com:
• El principi d’igualtat de tracte i no discriminació.
• Preferència pels proveïdors més complidors de la reserva de llocs de treball a persones amb discapacitat.
• Preferència pels proveïdors que subcontracten amb Centres Especials d’Ocupació.
• Processos de compra a Centres Especials d’Ocupació.
• Promoure i/ o patrocinar activitats que fomenten l’ocupabilitat de les persones amb
problemes de salut mental.
Repercutiran directament en la contractació i canvi de mirada cap a les persones amb problemàtica de salut mental.

A Espanya s’ha desenvolupat l’Estratègia Espanyola de Responsabilitat Social de les Empreses
2014-2020 dirigida a la promoció de la responsabilitat social al major nombre d’organitzacions, de manera que totes elles incorporen les iniciatives en aquesta matèria en la seua pròpia cultura i valors.

L’Estratègia Europa 2020 recull el compromís europeu d’establir un nou enfocament en responsabilitat social empresarial i la Resolució del Parlament Europeu, de 6 de febrer de 2013, sobre responsabilitat social de les empreses persegueix un comportament responsable i transparent de les empreses i el creixement sostenible. La principal missió de l’Estratègia és contribuir al desenvolupament sostenible de la societat espanyola, impulsant models de gestió responsables que vetlen tant per la competitivitat i creixement de l’economia, com pel desenvolupament de les persones i el respecte pel medi ambient.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *